tenkepause.no

- filosofisk praksis

Erfaringer

Våren 2009 ledet jeg en privat filosofigruppe. Dette er en tilbakemelding:

Haakon Gaukstad er en fenomenal praktisk filosof som setter samtalen i gang, med sin historiske kunnskap og filosofiske forståelse blir samtalen noe mer en enn vanlig samtale. En dypere refleksjon over livet og over det vi beriker oss mest med: hverdagen, kan være en av konsikvensene. I vår gruppe er det å lytte ens betydene med det å fortelle, noe som beriker gruppens helhetlige refleksjoner. Takket være "filosofenes" ballfører blir dette noe annet enn en vanlig samtale, men en samtale med en større berikelse.
 
Levi K.


Høsten 2006 gjennomgikk alle ansatte ved Hovedstadsmuseet en Sokratisk Dialog - i tre faser. Her er noen av tilbakemeldingene:


- en gave! Dette tror jeg på - med hjertet!
- man ga hverandre rom for å snakke ut, lyttet, kunne spinne videre
- en sosialiseringsprosess, ble kjent med hverandre
- veldig positivt å konsentrere seg om en sak og gå i dybden; vil gjøre det videre!

-
god følelse av å stoppe opp, dvele ved et tema
- fikk fokus på eget verdigrunnlag, holdninger ble løftet til overflaten; uforberedt på det!
- hatt i bakhodet nå i egen undervisningssituasjon; at jeg må gi rom for dialog
- en begynnelse på å være mindre i forsvar
- vi må bestemme oss for å ha refleksjon i hverdagen, men vanskelig å få tiden til det
- viktig å tørre å blottlegge seg, være ærlig, vise sårbarhet, tåle å miste maskenLeder av Hovedstadsmuseet, Vibeke Mohr, uttalte i etterkant:

En slik metode for tilnærming til overordnede begrep og grunnleggende verdier har det store fortrinn at de ansatte blir kjente med hverandre på det personlige plan, uten at det blir privat. De får anledning til å uttrykke hva de mener er viktig i mellommenneskelige relasjoner og dermed også i det jobbfaglige fellesskap. For Hovedstadsmuseet, som ny fusjon av ansatte med humanistisk utdannelse, var Håkon Gaukstads ledelse av Sokratisk Dialog den helt riktige innledning til en god utvikling av et felles ståsted.Samtlige ansatte oppsummerte stor tilfredshet, engasjement og faktisk KRAV til ledelsen om at vi gjennomfører nye prosesser våren 2007. De opplevde GLEDE over å være sammen med nye kolleger og ikke minst over å få analysere og drøfte grunnleggende spørsmål og erfaringer.”


NKLMS

27. september 2006 gjennomførte
Helge Svare og jeg en Sokratisk Dialog ved Nasjonalt Kompetansesenter for Læring og Mestring (NKLMS). Evalueringen i etterkant konkluderte med:


“Med utgangspunkt i SINTEF sin evaluering av NKLMS sin virksomhet (Mars, 2006) ønsket NKLMS å stimulere til en mer felles forståelse for begrepet ”Brukermedvirkning”. I denne forbindelse ble filosofene Haakon Chr. Gaukstad og Helge Svare fra Dialoghuset i Oslo hyret inn for å lede et opplegg hvor begrepets betydning ble utforsket og reflektert over blant deltakerne. Deltakerne ble plassert i grupper på cirka seks personer, med hver sin ordstyrer. Samhandlingen i de ulike gruppene ble så styrt av Gaukstad og Svare gjennom oppgaver tildelt i plenum, og i tråd med elementer fra Sokratisk dialog.

Målet med opplegget var å øke deltakernes bevissthet om begrepet ”Brukermedvirkning”, samt stimulere til en felles forståelse for begrepets betydning. Ønsket var å bygge samhandlingen på erfaringsnært materiale, for slik å støtte erfaringsutveksling og nettverksbygging blant deltakerne.

Med bakgrunn i de evalueringer opplegget fikk, er det tydelig at målet ble nådd. Til tross for stor gruppe, rapporterer deltakerne at de hadde godt utbytte av opplegget, og at det var spennende å være del i. Samhandlingen som de ble ledet gjennom gav nye måter å forstå og belyse begrepet på. Flere kommenterer spesielt filosofenes bidrag som positivt. Deres ledelse stimulerte for eksempel gruppene til ”dypere gransking” av begrepet når deltakerne trodde de var ”ferdige”. Det medførte og annerledes belysning av begrepet, enn de selv tidligere hadde vært med på, og gav ideer om annerledes måter å lede egne grupper på i det videre.”