tenkepause.no

- filosofisk praksis

Sokratisk Dialog

Sokratisk Dialog er filosofisk praksis for grupper på mellom 5 og 12 personer. Utgangspunktet for dialogen er gjerne et allment spørsmål på formen “Hva er....?” Eks. “Hva er det gode liv?”, “Hva er profesjonalitet?” eller “Hva er mot?”
Alle deltakerne blir invitert til å gi et kort riss av en selvopplevd historie som kan antyde et svar på spørsmålet. I en Sokratisk Dialog nærmer man seg altså svaret på et allment spørsmål gjennom det konkrete og selvopplevde. I fellesskap blir deltakerne enige om å gå grundigere inn på en av fortellingene. Den valgte fortellingen utdypes, mens filosofen skriver den opp - og henger den opp, slik at alle kan se.Deltakerne oppfordres til å peke på steder i fortellingen som svarer på spørsmålet. Med disse konkrete stedene i fortellingen som utgangspunkt søker man i fellesskap å formulere forsøksvise svar på spørsmålet man begynte med
Hva er verdien av Sokratisk Dialog?

Utgangspunktet for Sokratisk Dialog er levd liv og ikke lest teori. Det betyr at alle deltakerne, uansett bakgrunn, i prinsippet har noe å bidra med. Ved å knytte allmenne spørsmål til levd liv vil tenkningen ikke så lett forfalle til tom abstraksjon. Om dialogens verdi.

philosophy